Sprzedaż używanej łodzi

Sprzedaż używanej łódki

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanej łodzi:

- wymiary: długość 6 m, szerokość 2,1 m,

- silnik: Mercury 115 km (uszkodzony)

 

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza: 10.000 zł netto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Łódź można oglądać w Ośrodku Wypoczynkowym „LARGO” w Borsku w dni robocze w godz. 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia łodzi.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 5 listopada 2020 r do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG ŁÓDŹ”.

Opublikowano: 28 października 2020 12:53

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Zdjęcia:

Wyświetleń: 197

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.