Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

Karsin, dnia 21 lipca 2020 r.


Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/123/20 Rady Gminy Karsin z dnia 10 lipca 2020 r. podaje się do publicznej wiadomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym do zamieszkania, oznaczona geod. nr 274/5, położona w obrębie Osowo, gm. Karsin, o powierzchni 1902 m2, zapisana w KW GD1E/00020141/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin działka stanowi tereny do zalesienia.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości po cenie ustalonej w tym wykazie przysługuje:

- byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Karsin oczekuje w terminie 21 dni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości - pisemnego oświadczenia osób w/w, iż korzystają z pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości po cenie podanej w wykazie.

 

Ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 11 sierpnia 2020 r.

 

Wykaz będzie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń od dnia 21 lipca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Karsin
z siedzibą przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin, tel. 58 687-33-20.

Opublikowano: 21 lipca 2020 07:38

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Treść komunikatu [385.33 KB]

Wyświetleń: 540

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.