INFORMATOR dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Pomoc dla siebie i bliskich możesz uzyskać w niżej wymienionych placówkach:

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie

83-440 Karsin, ul. Długa 222

tel. 58 687-32-79

(czynne: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00)

 

W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2) udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego przedmiotem działalności jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona ofiar tej przemocy.

Działania podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego dążą do niwelowania zjawiska przemocy i eliminacji negatywnych skutków niniejszego problemu. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu, a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze celem rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej:

1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3) zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

5) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;

3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych jest budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodzin zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karsinie

83-440 Karsin, ul. Długa 222

tel.  58 687-32-79

(czynne: wtorek 14.00 – 16.00)

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy poprzez:

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią;

- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego;

- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu;

- kierowanie spraw do Sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi w tym zakresie;

- inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego;

- podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym;

- inicjowanie i włączanie się w działania zmierzające do ograniczenia skutków przemocy w rodzinie.

 

3. Posterunek Policji w Karsinie

83-440 Karsin, ul. Długa 33

tel. 58 687-32-97

 

W ramach procedury NK funkcjonariusz Policji:

1) udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;

4) przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;

5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

4. Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1

tel. 58 686-47-98, 684-81-67

 

5. Sąd Rejonowy w Kościerzynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2

tel. 58 680-13-48

e-mail: rodzinny@koscierzyna.sr.gov.pl

 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Karsinie

83-440 Karsin, ul. Świerkowa 2/1

tel. 58 687-31-15

 

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Słoneczny” w Wielu

83-440 Karsin, Wiele ul. W. Rogali 9

tel. 58 687-34-98

 

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

8. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4

tel. 58 681-53-87, 667-761-455

e-mail: pik@powiatkoscierski.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje bezpłatną pomoc specjalistyczną dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego, w tym także dla osób doświadczających przemocy.

W celu ustalenia terminu spotkania ze specjalistą należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR, pokój 13, parter.

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 17.00

Piątek: 7.30 – 14.00

    

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna, ul. Słoneczna 1

tel. 58 686-48-61

e-mail: ppp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku. W celu umówienia się na spotkanie należy zgłosić się osobiście i złożyć wniosek. Poradnia udziela wsparcia rodzicom i ich dzieciom kształcącym się na terenie powiatu kościerskiego w postaci:

- diagnoza dziecka

- wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

- działań profilaktycznych

- spotkań edukacyjnych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców”

 

10. Centrum Zdrowia Psychicznego

83-400 Kościerzyna, ul. Alojzego Piechowskiego 36

tel. 58 686-07-77

e-mail: czp@szpital.koscierzyna.pl

Punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny czynny w godz. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku. Kontakt osobisty lub za pośrednictwem telefonu interwencyjnego. Centrum udziela wsparcia osobom dorosłym w zakresie:

- konsultacji, terapii psychologicznej i psychiatrycznej

- opieka psychiatryczna w środowisku lokalnym.

 

11. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kościerzynie, Stowarzyszenie OVUM

83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4

tel. 58 776-40-67

e-mail: biuro@ovum.org.pl

 

Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z użyciem przemocy. Pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków. Pomoc materialna służąca zmniejszeniu skutków doświadczonego przestępstwa. Kontakt możliwy także za pośrednictwem PIK.

 

12. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4

tel. 58 681-53-87

e-mail: tzn@powiatkoscierski.pl

 

Punkt czynny jest w każdy czwartek w godzinach: 15,30 – 17.30. Oferuje poradnictwo o konsultacje dla młodzieży i rodziców. Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Prowadzenie działań profilaktycznych dla szkół.

 

13. Poradnia Uzależnień w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna, ul. M. Składowskiej - Curie 7

tel. 58 680-24-76

 

14. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- infolinia 800 12 00 02 czynna całodobowo.
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

- telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00
Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

- poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

- interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).

 

15. Inne ważne telefony:

- numer alarmowy 112, 997

- telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

- telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Opublikowano: 11 lutego 2020 13:45

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 154

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.