XIII sesja Rady Gminy Karsin.

ZAWIADOMIENIE

 

Zwołuję na dzień 6 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 1200   w budynku Urzędu Gminy w Karsinie XIII sesję Rady Gminy Karsin.

 

Proponuje się następujący porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji, powitanie gości;

b) sprawdzenie obecności;

c) powołanie protokolantów sesji;

d) przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karsin w roku szkolnym 2019/2020. (Uchwała Nr XIII/3/20- projekt).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Karsin z dnia 31 lipca 2018r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.  (Uchwała Nr XIII/4/20- projekt).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji numerów dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Karsin. (Uchwała Nr XIII/5/20- projekt).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karsin. ( Uchwała Nr XIII/6/20- projekt).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Uchwała Nr XIII/7/20- projekt).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie. (Uchwała Nr XIII/8/20- projekt).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karsin. (Uchwała Nr XIII/9/20- projekt).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020r. (Uchwała Nr XIII/1/20- projekt).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2020- 2038. (Uchwała Nr XIII//2/20- projekt).
 12. Zapytania, wnioski i petycje radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Marcin Krut

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm. ) „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału w pracach  organów gminy”.

Opublikowano: 31 stycznia 2020 14:21

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 390

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.