Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr V/87/2020 Wójta Gminy Karsin
z dnia 3 stycznia 2020 r.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Karsin
działając na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/75/18 Rady Gminy Karsin z dnia 21.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2020.

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU
W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTU MASOWEGO I REKREACJI ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

  1. Rodzaj zadań i wysokość środków:

Organizacja sportu masowego i rekreacji oraz upowszechnianie kultury fizycznej polegająca na realizacji następujących zadań:

•    rozgrywki piłki siatkowej kobiet i mężczyzn;

•    turnieje tenisa stołowego dla mieszkańców gminy;

•    turnieje warcabowe i szachowe;

•    rozgrywki piłki nożnej halowej;

•    rozgrywki piłki nożnej na boiskach ORLIK;

•    turnieje rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców wsi i zakładów pracy;

•    organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyny seniorów;

•    organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyny juniorów.

Środki przeznaczone na realizacje tych zadań stanowi kwota: 180 000,00 zł (słownie: sto  osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dotacji:
Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i w szczególności powinna zawierać:

•    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

•    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

•    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

•    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie;

•    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

•    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Karsin a daną organizacją.
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie. Organizacja składająca ofertę powinna posiadać odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w transzach.

4. Termin składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, należy składać w terminie do 24.01.2020 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin. Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin.
Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:

•    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

•    statut (potwierdzona kopia);

•    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok;

•    oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, braków formalnych dotyczących wyłącznie następujących działań:

•    uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek został podpisany przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

•    złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku;

•    dostarczenie upoważnienia dla osoby, która podpisała wniosek;

•    poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Karsin ogłosi decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranej organizacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej gminy Karsin oraz w BIP.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadania będą brane pod uwagę:

 

  • możliwości realizacji zadania;
  • kalkulacja kosztów realizacji zadania;
  • atrakcyjność programu,
  • wcześniejsza współpraca z gminą Karsin w realizacji wspieranego zadania.

6. Postanowienia końcowe:

1.    W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
2.    Wójt Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
3.    Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Skarbnik Gminy Pan Tomasz Gołuński tel. 58 687 33 22 wew. 43.


Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań w 2019 r. w drodze otwartych konkursów ofert na organizacje sportu masowego i rekreacji wyniosła 150.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Karsin
/-/ Roman Brunke

Opublikowano: 03 stycznia 2020 11:15

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Formularz oferty realizacji zadania publicznego [612.63 KB]

Wyświetleń: 309

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.