Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wójt Gminy Karsin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)    nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

3)    wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin.

     

Wójt Gminy Karsin
/-/ Roman Brunke

Opublikowano: 03 stycznia 2020 11:00

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy [601.72 KB]

Wyświetleń: 246

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.