Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 2 lipca 2019 r.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY KARSIN

 
   

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi Miedzno,  gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Karsin uchwały Nr II/6/18 z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi Miedzno,  gmina Karsin.

     Zainteresowani mogą składać wnioski dot. w/w zmiany planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Gminy Karsin, w pokoju nr 4 w terminie do 30 lipca 2019 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 i n f o r m u j ę

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Karsin, pokój nr 4 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do 30 lipca 2019 r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej,  ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójt Gminy Karsin. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Karsin

Opublikowano: 02 lipca 2019 12:49

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 592

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.