Ogłoszenie

Karsin, dnia 3 czerwca 2019 r.

RGŚ.6721.1.3.2019.RO

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin

 

 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr VI/47/19 z dnia 9 maja  2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin, a także na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany studium.

Przedmiotem w/w prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  dla środowiska.

Zmiana Studium dotyczyć będzie dwóch obszarów: fragmentu obrębu geod. Borsk oraz obrębu geod. Wiele.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy.

 

Wnioski należy składać:

 - na piśmie w Urzędzie Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;

-  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@karsin.pl,

-  w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pokój nr 4

   w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Opublikowano: 03 czerwca 2019 14:48

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 996

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.