Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku należy złożyć pisemne Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonać wpłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie tych 30 dni nie złoży ww. oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć kwotę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy cofa zezwolenie (zezwolenia).

W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do obliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

 

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa Opłata podwyższona
o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa 525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł
o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa 525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł
o zawartości powyżej 18 % alkoholu 2100 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 11 ust. 7 ww. ustawy należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Opublikowano: 24 stycznia 2019 13:31

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 258

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.