Zimowisko dla dzieci w Białym Dunajcu

 

Fundacja „150 Lat KGW” informuje, że organizuje zimowy wypoczynek podczas ferii 2019 r. W zimowisku dofinansowywanym przez FS USR  mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież urodzone od 1.01.2003 r.  pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę KRUS.

Czas trwania turnusu wynosi 10 dni. Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem  oraz otrzymaniem suchego prowiantu na drogę w dniu wyjazdu.

Dopłata rodziców do pobytu dziecka na turnusie wynosi 330 zł. + transport.

W kwocie 330 zł. zawarte są: ok. 250 zł. - dopłata do pobytu i wyżywienia, programu KO, wycieczek itp.)  oraz ok. 80 zł. wpłata na cele statutowe Fundacji  związane głównie z organizacją zimowiska jak: lekarstwa pierwszej pomocy dla uczestników ( bez leków recepturowych), materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prąd, telefony, przesyłki pocztowe, płace osób pracujących przy zimowiskach, księgowa, przejazdy służbowe itp.)

Dla dzieci z terenu działania Waszego związku przeznaczamy 15 miejsc, w terminie 9.02 – 18.02.2018 r. w Domu Wczasowym „Stanisława” w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 356

Pokoje dla dzieci są 2,3,4, 5 -osobowe z łazienkami. Dzieci mają zagwarantowane 5 posiłków dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną.

W programie pobytu: wycieczka autokarowa po regionie, zwiedzanie Zakopanego ( Muzeum Tatrzańskie, Krupówki, skocznia „Wielka Krokiew” i inne. Planowane są również zajęcia na stoku narciarskim (o ile warunki pozwolą) i kolejką górską na Gubałówkę, korzystanie z krytej pływalni oraz inne atrakcje. Cały program KO i wycieczki bez dodatkowych opłat ze strony uczestników. Ponadto uczestnicy będą mieli zajęcia, pogadanki i konkursy z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Osobę prowadzącą nabór dzieci prosimy o:

 1. Dokonanie naboru dzieci spełniających wyżej podane kryteria
 2. Sporządzenie edytowalnego wykazu dzieci ( w programie WORD) tych dzieci i przysłanie go e-mailem  przynajmniej na tydzień  przed terminem rozpoczęcia turnusu. Wykaz powinien zawierać:
 • Nazwisko i imię dziecka
 • Datę urodzenia dziecka /dzień, miesiąc, rok/
 • Imiona i  nazwisko  rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy nazwiska są różne, obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest napisać. na zaświadczeniu z KRUS lub na oddzielnej kartce, oświadczenie  określające stopień pokrewieństwa z dzieckiem i  podpisać się pod  tym oświadczeniem pełnym imieniem i nazwiskiem.
 •  Pełny adres zamieszkania: miejscowość, ulicę ( jeśli jest), nr domu, kod pocztowy)

Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowo zapisane dane dzieci, gdyż w ubiegłych latach wystąpiło wiele pomyłek w nazwiskach, datach urodzenia lub adresach zamieszkania. Pomyłki takie powodowały konieczność składania wyjaśnień i znacznie opóźniały rozliczenie turnusów z FS USR.

Proszę też dopilnować, w przypadku adresu zamieszkania dzieci innego niż adres gospodarstwa potwierdzonego przez placówkę KRUS, rodzice byli zobowiązani złożyć stosowne pisemne oświadczenie z czego wynika taka różnica.

W wykazie nie należy zamieszczać numeru PESEL dzieci ani numerów telefonów do rodziców. Te dane powinny znajdować się w karcie kwalifikacyjnej dziecka.

 

 1. Zebranie dokładnie wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku ( w załączeniu). Karty kwalifikacyjne zabierają ze sobą wychowawcy (osoby konwojujące dzieci) i oddają je kierownikowi turnusu.

 

 1. Zebranie od rodziców (opiekunów) dzieci wyłącznie oryginalnych i aktualnych zaświadczeń z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu lub pobieraniu renty albo emerytury. Zaznacza się, że kopie lub skany zaświadczeń, dowody pocztowe opłacenia składki, zaświadczenia z urzędu gminy, itp. dokumenty, nie stanowią potwierdzenia przynależności do KRUS i nie będą uwzględnione.

 

 1. Zebranie od rodziców oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dziecka przez FS USR i Fundację  ( wzory w załączeniu).

 

 1. 6.  Dopilnowanie, aby dokonane zostały dopłaty przez wszystkich rodziców albo też zebranie ich od rodziców i wpłacenie na konto bankowe Fundacji koniecznie przed wyjazdem dzieci na turnus. . Dopłaty należy wpłacić na konto Fundacja „150 Lat KGW”, ul. Kolejowa 19, 01-217 Warszawa. Konto: Bank Spółdzielczy Tomaszów Mazowiecki, o.Wolbórz nr 69 8985 0004 0050 0556 6859 0001

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje nieprzyjęcie dziecka na zimowisko.

 

7. Zorganizowanie transportu  w obie strony na koszt rodziców lub sponsorów.

 

UWAGA!!!

Zaświadczenia z KRUS, oświadczenia rodziców i kopie dowodu wpłat należy wysłać na adres korespondencyjny Fundacji:

Elżbieta Bąk – Prezes „Fundacji 150 Lat KGW”

Żywocin 65

97-320 Wolbórz

Dzieci posiadające własny sprzęt (narty, buty, kaski) mogą zabrać go ze sobą, z uwagi na  planowane zajęcia z instruktorem na stoku.

Z uwagi na określoną liczbę miejsc w ośrodku, nie ma już możliwości przyjęcia dzieci pełnopłatnych.

Kontakt w sprawie zimowiska:

 • Fundacja: tel. 663-744-434 (Jarosław Poszepczyński) e-mail: j.poszepczynski@poczta.fm                                                          lub Elżbieta Bąk tel. 697-150-504

 

 

Poniżej podajemy wzór wykazu dzieci , który należy wypełnić i przysłać

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

„Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinasowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rodziców w wysokości 750 zł. na każdego uczestnika”.

                                                                                              Jarosław Poszepczyński

Opublikowano: 11 stycznia 2019 13:23

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Karta kwalifikacyjna [56 KB]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody [34.5 KB]

Oświadczenie rodziców [37 KB]

Wyświetleń: 439

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.