KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

W związku ze zbliżającym się terminem (od 01.02.2019r. do 28.02.2019r.) składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informuje się, że od  1 stycznia 2019r.  obowiązują zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzone Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018r. poz.2247).

Istotne zmiany to;

-Roczny limit  zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę;

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

-Ulega zmianie wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

1) wprowadza się nowy element do wniosku - oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

2) dołącza się załącznik do wniosku – dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła dołącza się w/w dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,  w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.

W celu dotrzymania terminu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami należy odpowiednio wcześnie wystąpić do ARiMR o wydanie stosownego dokumentu.

Opublikowano: 10 stycznia 2019 12:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 300

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.