Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin.

Karsin, dnia 4 stycznia 2019 r.

RGŚ.6721.1.3.2019.RO

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46, pkt 1, oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081  z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXXIX/332/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu
w siedzibie Urzędu Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

-      w formie  pisemnej na adres: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;

-      w formie ustnej do protokołu  w Urzędzie Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin,  w godz. od 7:00 do 15:00;

-      w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: rgs@karsin.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Karsin.

Opublikowano: 08 stycznia 2019 10:01

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 235

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.