Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                          Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Rgś 6220.2.1.2018.RO

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KARSIN

o wszczęciu postępowania administracyjnego

           

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 26 lipca 2018 roku na wniosek Gminy Karsin z siedzibą przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin reprezentowanej przez pana Tomasza Urbańskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa sieci wod-kan z przyłączami, oraz przepompownią Wdzydze Tucholskie - Lipa”.

Lokalizacja przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania ograniczone są do działek ewidencyjnych o numerach 1/7, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 5, 6, 12, 13/1, 13/3, 13/5, 13/12, 14, 15/2, 15/3, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 26/13, 26/14, 26/15, 26/17, 26/27, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 66/2, 70/15, 535/2, 535/4 położonych w obrębie Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom postępowania czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (m.in. wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy określającej lokalizację inwestycji)  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Karsin - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Długa 222, 83-440 Karsin (pokój nr 5), w godzinach od 700 – 1500.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 i 64  ust. 1 ww. ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), oraz §3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

             Wobec powyższego Wójt Gminy Karsin wystąpił pismami do organów współdziałających z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Opublikowano: 06 listopada 2018 08:18

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 292

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.