Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 6 listopada 2018 r.

Rgś 6220.4.3.2018.RO

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KARSIN

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);

 

zawiadamiam

 

że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 5 listopada 2018r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie Sylva sp. z o.o. w Wielu”.

 

W związku ze złożonym wnioskiem firmy Sylva Sp. z o.o.z siedzibą w Wielu, przy ul. Kościerskiej 2 ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Karsin przekazał pismami nr Rgś 6220.4.2.1-3.2018.RO z dnia 5 listopada 2018 r. dokumentację organom opiniującym ws. wydania przedmiotowej decyzji.

 

Informuję, iż strony na każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z wnioskiem i wszystkimi dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dni powszednie w godz. od 700 do 1500.

Opublikowano: 07 listopada 2018 09:14

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 347

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.