Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Karsin

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu:

”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie

Gminy Karsin na 2018 rok”.

 

 

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) prowadzącymi działalność na terenie gminy Karsin.

 

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 5 listopada do 15 listopada 2018 r. w formie publikacji projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminu Karsin.

 

  1. Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Karsin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@karsin.pl. W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione przez podmiot propozycje zmian.

 

  1. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2019 rok”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Karsin.

 

 Karsin, dnia 05.11.2018 r.

Opublikowano: 05 listopada 2018 20:10

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

treść [319.72 KB]

Wyświetleń: 255

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.