Obwieszczenie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Karsin, dnia 26 października 2018 r.

Rgś 6220.5.40.2017/2018.RO

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

 

            Stosownie do art. 49, ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1406 z późn. zm.), Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, oraz wydaniu w dniu 24 października 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Rgś 6220.37.2017/2018.RO uzgadniającej realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin, planowanego do realizacji w powiecie kościerskim (Gmina Karsin, obręby: Zamość, Osowo, Dąbrowa), oraz w powiecie chojnickim (Gmina Brusy, obręb Huta) Wójt Gminy Karsin postanowieniem nr Rgś 6220.5.40.2017/2018.RO z dnia 26 października 2018 r. nadał w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy Karsin z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy.

            Informuję również, że od wydanego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Opublikowano: 26 października 2018 09:24

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 302

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.