Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.

Karsin, dnia 16.08.2018 r.

 

Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Karsin z dnia 30.05.2018 r. podaje się do publicznej wiadomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona geod. nr 603, położona w obrębie Wdzydze Tucholskie, gm. Karsin, o powierzchni 1258 m2, zapisana w KW GD1E/00026171/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin działka stanowi tereny rozwojowe z m.p.z.p.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości po cenie ustalonej w tym wykazie przysługuje:

- byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 roku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Karsin oczekuje w terminie 21 dni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości - pisemnego oświadczenia osób w/w, iż korzystają z pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości po cenie podanej w wykazie.

 

Ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 6 września 2018 roku.

 

Wykaz będzie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń od dnia 17.08.2018 r. do dnia 06.09.2018r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karsinie ul. Długa 222, telefon 58 6873120.

Opublikowano: 22 sierpnia 2018 08:14

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 643

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.