Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 12 lipca 2018 r.

Rgś 6220.5.30.2017/2018       

     

 

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KARSIN

o podaniu do publicznej wiadomości


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn zm.),

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy – GPZ Karsin "

realizowanej częściowo na terenie gminy Karsin w obrębach: Zamość, Osowo, Dąbrowa i częściowo na terenie gminy Brusy, obręb Huta.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04.08.2017r. przez pełnomocnika Inwestora Energa-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku - Panią Małgorzatę Czarnecką, przedstawicielkę firmy SPIE Elbud Gdańsk S.A. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Karsin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (właściwy do dokonania uzgodnienia) oraz Burmistrz Brus (porozumienie, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ww. ustawy). Tutejszy organ, postanowieniem znak: GP.6220.2.2018, dnia 21.03.2018r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 22.03.2018r. Inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, a w dniu 04.07.2018r. wyjaśnienia informacji w nim zawartych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-    zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Karsin, przy ul. Długiej 222, pok. 2, w godzinach pracy urzędu (pon. – pt., w godz. 7.00 - 15.00),


składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Karsin w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni  od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin; poczta elektroniczna – ug@karsin.pl


Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Karsin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.


Opublikowano: 13 lipca 2018 08:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin [129.54 KB]

Wyświetleń: 765

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.