Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Rgś 6220.1.6.2018.RO


O G Ł O S Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Stosownie do art. 38 i  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1406 ze zm.), Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 16 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.1.5.2018.RO stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego wraz z sieciami (elektryczna, gazową, wodno-kanalizacyjną, deszczową, hydrantową) w formie hali produkcyjnej z jedną nawą o konstrukcji żelbetowej” realizowaną na terenie działki nr 454/2 i 293/1 w Karsinie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w Urzędzie Gminy Karsin (pok. nr 5, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

            Informuję również, że od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

Opublikowano: 23 kwietnia 2018 11:19

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 195

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.