Oferta dla przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji

Oferta dla przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji z sektora przemysłowego lub usługowego
w powiecie kościerskim

 

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja  
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim):
  • 55%dla mikro- i małych przedsiębiorców (
  • 45% dla średnich przedsiębiorców (< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)
  • 35% dla dużych przedsiębiorców (> 250 pracowników; > EUR 50 mln obroty roczne; > 43 mln EUR suma bilansu)
 • Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 • Organ wydający decyzję: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Okres zwolnienia podatkowego: 12 lat (lub 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej)

 

 

Warunki uzyskania wsparcia:


* Kryteria ilościowe

Minimalne nakłady inwestycyjne dla inwestycji na terenie powiatu kościerskiego[1]

-          1,20 mln PLN dla mikro przedsiębiorców

-          3,00 mln PLN dla małych przedsiębiorców i dla inwestycji z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu oraz B+R*

-          12,00 mln PLN dla średnich przedsiębiorców

-          60,00 mln PLN dla dużych przedsiębiorców

 

* Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego wynosi 5 pkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.

 

 

Grupa

Pkt

Sektor przemysłowy

Sektor usług*

Zrównoważony rozwój gospodarczy

1

Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju

2

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu

3

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

4

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

5

Posiadanie statutu MŚP

Zrównoważony rozwój społeczny

6

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

7

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

8

Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

9

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

10

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

* Pozostałe warunki:

- Utrzymanie własności składników majątku (w ramach wydatków poniesionych na nową inwestycję): co najmniej 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych

- Utrzymanie zatrudnienia: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia jego utworzenia

- Utrzymanie inwestycji: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji

 

* Przykłady wyliczenia wysokości pomocy publicznej

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).

 

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora przemysłowego

 

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

1,20 mln PLN

mikro

55%

0,66 mln PLN

3,47 mln PLN

3,00 mln PLN

mały

1,65 mln PLN

8,68 mln PLN

12,00 mln PLN

średni

45%

5,40 mln PLN

28,42 mln PLN

60,00 mln PLN

duży

35%

21 mln PLN

110,53 mln PLN

 

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora usług*

 

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

3,00 mln PLN

mikro / mały

55%

1,65 mln PLN

8,68 mln PLN

średni

45%

1,35 mln PLN

7,11 mln PLN

duży

35%

1,05 mln PLN

5,53 mln PLN

 

* Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie jest możliwe dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.).

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

 

Rodzaje działalności

 • objęte wsparciem m.in.:

wykluczone ze wsparcia m.in.*:

 • Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami)
 • Usługi produkcyjne
 • Działalność badawczo-rozwojowa
 • Magazynowanie (z wyłączeniem pakowania)
 • Nowoczesne usługi biznesowe, m.in.:
 • Audyt finansowy (69.20.1 PKWiU)
 • Usługi rachunkowo-księgowe (69.20.2 PKWiU)
 • Usługi w zakresie firm centralnych
  (head offices) oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem (dział 70 PKWiU)
 • Usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne (dział 71 PKWiU)
 • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU)
 • Usługi specjalistycznego projektowania (grupa 74.1 PKWiU)
 • Usługi doradztwa w sprawach środowiska (74.90.13 PKWiU)                          
 • IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT)
 • Usługi centrów telefonicznych (call center) (grupa 82.2 PKWiU)
 • Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1 PKWiU)

 

- Handel hurtowy i detaliczny
(sekcja G PKWiU)

- Roboty budowlane (sekcja F PKWiU)

- Transport

- Usługi finansowe i usługi ubezpieczeniowe (sekcja K i L)

- Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę energetyczną

- Hutnictwo żelaza i stali, sektor węgla, włókien syntetycznych, budownictwa

- Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów i rekultywacja odpadów

- Sekcje: O-R

- Sekcja S (poza niektórymi wyjątkami),
T i U,

- Działalność koncesjonowana zgodnie
z Ustawą Prawo Energetyczne

- a także w przypadkach określonych
w art. 1 ust. 2 lit. c id, ust. 3-5 oraz art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG, m.in.:

- Sektor rybołówstwa i akwakultury oraz sektor produkcji podstawowej produktów rolnych

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.)

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

invest@parr.slupsk.pl       Tel. 59 840 11 73         www.sse.slupsk.pl      

 

Media społecznościowe

Facebook.com/SlupskSEZ   Twitter.com/PARR_Slupsk   Instagram.com/parr.slupsk/    YouTube.com / PARR S.A.[1] Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 27.09.2019r.


Opublikowano: 08 października 2019 13:48

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Broszura informacyjna [405.52 KB]

Wyświetleń: 546

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.