Trzecia sesja Rady Gminy Karsin.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W czwartek 27 grudnia Rada Gminy Karsin spotkała się na trzeciej, ostatniej w tym roku sesji. Na jej początku Radna Kamila Cierzan-Czapiewska zgłosiła wniosek o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru składów Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wójt gminy Roman Brunke starał się wyjaśnić radzie, że włączenie tego punktu nie jest zasadne, z uwagi na mającym nastąpić za chwilę głosowanie w sprawie zmiany Statutu Gminy, uzupełniającej go o zapis uniemożliwiający radnym przynależność do więcej niż jednego klubu radnych. Przypomnieć należy, że przed poprzednią sesją radni opozycji poinformowali o założeniu aż czterech klubów, których każdy z nich jest członkiem tzn. każdy radny Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Nas” należy do czterech różnych klubów jednocześnie! Działanie opozycji jak się okazało miało na celu przejęcie większości w składach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż zgodnie z nową Ustawą o samorządzie w składzie tych komisji muszą znajdować się przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Z tego też powodu wybór składu tych komisji wójt sugerował odłożyć na kolejną sesję, kiedy zapisy Statutu Gminy uregulują tą absurdalną sytuację.

W głosowaniu nad wnioskiem radnej Kamili Cierzan-Czapiewskiej „ZA” opowiedziało się dziewięciu spośród trzynastu obecnych na sesji radnych tj. pięciu radnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Nas”: Kamila Cierzan-Czapiewska, Karina Florek, Grzegorz Borowski, Piotr Pryba oraz Stanisław Mączyński oraz ku zdziwieniu również czterech radnych klubu „Jedność i Przyszłość Gminy”: Marcin Krut, Sabina Kulas, Ireneusz Pokrzywiński i Jan Wardyn. Umożliwili tym samym opozycji wykorzystanie istniejącej jeszcze na tej sesji luki prawnej w Statucie Gminy. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania wójta gminy z działalności w okresie między sesjami radni przystąpili do wyboru składów Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które ostatecznie ukonstytuowały się w następujących składach:

Komisja Rewizyjna:

- Kamila Cierzan-Czapiewska – Przewodnicząca,

- Grzegorz Bławat – Wiceprzewodniczący,

- Krzysztof Datta – członek,

- Piotr Pryba – członek,

- Grzegorz Borowski – członek,

- Stanisław Mączyński – członek.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

- Stanisław Mączyński – Przewodniczący,

- Ireneusz Pokrzywiński – Wiceprzewodniczący,

- Daniel Miszke – członek,

- Kamila Cierzan-Czapiewska – członek,

- Karina Florek – członek,

- Piotr Pryba – członek.

Następnie głosowano w sprawie zmiany Statutu Gminy w sprawie dodania zapisu uniemożliwiającego radnym przynależności do wyłącznie jednego klubu radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało ośmiu radnych z klubu „Jedność i Przyszłość Gminy”, a radni Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Nas” głosowali przeciw. Zmiana zacznie obowiązywać po opublikowaniu Statutu Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W dalszej części głosowano pozostałe uchwały, w tym m. in. w sprawie podatku od nieruchomości, przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” oraz uchwał niezbędnych do uruchomienia w gminie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jako ostatnią głosowano najważniejszą tego dnia uchwałę tj. w sprawie budżetu Gminy na 2019 r. Przed jej głosowaniem wójt przedstawił główne założenia przyszłorocznego budżetu. Dochody gminy zaplanowano na 37,6 mln zł, a wydatki na 37,8 mln zł. Przyszłoroczne inwestycje zaplanowano na kwotę 7,2 mln zł. Do najważniejszych zadań należeć będzie dokończenie budowy kanalizacji dla Zamościa, budowa wieży widokowej w Przytarni, modernizacja ulicy Ogrodowej w Karsinie, realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” – budowa instalacji fotowoltaicznych oraz budowa placu zabaw przy plaży w Wielu. Jak podkreślił wójt największym zagrożeniem dla realizacji wszystkich zaplanowanych zadań będzie niedoszacowana przez rząd wysokość subwencji oświatowej. Na zadanie, które w całości powinno być finansowane z budżetu państwa samorząd będzie musiał w przyszłym roku dołożyć z własnych środków około 1,3–1,5 mln zł. Kolejnym dużym obciążeniem dla samorządu będą podwyżki cen energii. Pomimo, że gmina jej zakup realizuje w ramach największej na Pomorzu, zrzeszającej 50 gmin grupy zakupowej, podwyżka cen energii wyniesie ponad 46%. Dużą niewiadomą jest też kwestia kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Jak pokazują ostatnie doświadczenia koszt robót po przetargach może być kilkadziesiąt procent wyższy niż zakładają przygotowane przez samorząd kosztorysy. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie przyszłorocznego budżetu wszyscy obecni radni głosowali za jej przyjęciem.

Przed końcem sesji Przewodniczący Rady Gminy odczytał także skargę złożoną przez Panią Monikę Baczyńską na działanie radnej Kamili Cierzan-Czapiewskiej. Po podziękowaniu za pracę oraz złożeniu noworocznych życzeń Przewodniczący Rady Marcin Krut zamknął obrady.

Opublikowano: 28 grudnia 2018 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1112

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.