Ministerstwo Środowiska orzekło, że zużyta folia to problem rolnika

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rolnik będący wytwórcą odpadów, np. folii czy sznurka ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady – orzekło Ministerstwo Środowiska. Może np. zlecić te czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

W ten sposób Ministerstwo Środowiska ustosunkowało się do pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłanego w lipcu. Zarząd KRIR zwrócił się wówczas do Ministra Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które ułatwiłyby rolnikom pozbywanie się odpadów z folii i sznurka. Wcześniej były one odbierane przez firmy, które zajmowały się przetwórstwem odpadów.

Problem z zagospodarowaniem zużytej folii i sznurka rozpoczął się na początku tego roku.

Firmy przestały odbierać od rolników folię, zwłaszcza czarną. Tłumaczyły, że powodem jest załamanie się sprzedaży po przerobowych granulatów tworzyw sztucznych na rynek chiński. Krajowa Rada Izb Rolniczych sugerowała w piśmie wysłanym do Ministra Środowiska, że może należałoby stworzyć miejsca, w których resztki takich opakowań byłyby przyjmowane lub nałożyć na producentów obowiązek ich odbierania od rolników. Obawiała się, że bowiem, że trudności z pozbyciem się folii mogą przyczynić się do rozwoju nielegalnych wysypisk na obszarach wiejskich.

Już teraz się zdarza, że niektórzy rolnicy nie mając co zrobić ze zużytą folią wywożą ją do lasu lub palą zanieczyszczając w ten sposób środowisko.

To duży problem rolników

– Zagospodarowanie odpadów z folii, sznurka i siatki po belach, to dla rolników duży problem – ocenia Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, a jednocześnie producent mleka.
Bo, jak zauważa, dziś w gospodarstwach rolnych – zwłaszcza tych, w których utrzymywane jest bydło mleczne – zużywa się bardzo dużo folii, sznurka czy siatek.
– W ciągu pół roku w gospodarstwie gromadzi się jej tyle, że nie zmieści się w samochodzie typu bus – ocenia wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Jak rolnik może się pozbyć tych odpadów?

– Może zgłosić to przedstawicielom najbliższego wysypiska śmieci – podkreśla Marek Siniło.

Jednak dodaje, że na terenie województwa podlaskiego wysypisk jest niewiele. I w tym (w dużych odległościach między nimi) jest właśnie problem.

Ministerstwo będzie szukać rozwiązań

Ministerstwo Środowiska, choć w piśmie przesłanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazuje, że według obowiązujących przepisów to rolnik ma obowiązek zagospodarować odpady, podkreśla, że ma świadomość zaistniałej sytuacji oraz problemów, które z niej wynikają (możliwych ograniczeń w odbiorze odpadów, również odpłatnie). Dlatego też analizuje sytuację pod kątem możliwości ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających rolnikom zagospodarowanie folii i sznurka

KRIR ws. problemów związanych z odbiorem odpadów ze sznurka rolniczego i folii

Realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 6 czerwca 2018 r. oraz mając na uwadze postulaty nadsyłane do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych w sprawie wprowadzenia przepisów zobowiązujący dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów tych produktów Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które ułatwią rolnikom pozbywanie się tych odpadów.

W związku z narastającym problemem związanym z odbiorem odpadów z folii i sznurka wykorzystywanego w rolnictwie należałoby rozważyć stworzenie miejsc, w których resztki takich opakowań byłyby przyjmowane lub nałożyć na producentów obowiązek ich odbierania od rolników.

Największe trudności dotyczą folii czarnej, której odbioru nie chcą dokonywać firmy przetwarzające odpady. Dodatkowym obciążeniem dla rolników jest wprowadzenie odpłatności za przekazanie folii do utylizacji (do niedawna takie opłaty nie były pobierane). Z informacji od przedsiębiorców przetwarzających odpady z folii wynika, że przyczyną problemu jest załamanie się sprzedaży po przerobowych granulatów tworzyw sztucznych na rynek chiński.

W trosce o właściwą gospodarkę odpadami Zarząd KRIR wniósł do Ministra o podjęcie ww. działań legislacyjnych lub innych. Branża zajmująca się recyclingiem nie powinna tracić zainteresowania zagospodarowywaniem odpadów z tworzyw sztucznych, np. poprzez brak odbiorców i koniecznością ich okresowego gromadzenie.

Pozostawienie problemu bez rozpatrzenia może przyczynić się do zaśmiecenia środowiska obszarów wiejskich oraz obniżyć poziom segregacji odpadów i przyczynić się do rozwoju nielegalnych wysypisk.

Resort środowiska ws. problemu z odpadami w postaci folii i sznurka rolniczego

Ministerstwo Środowiska w dniu 23 października 2018 r. udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR z lipca 2018 r. w sprawie odpadów w postaci folii i sznurka rolniczego wytwarzanych w rolnictwie.

Na wstępie resort środowiska wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach. Natomiast takie przepisy nie zostały określone w odniesieniu do produktów typu folia wykorzystywana w rolnictwie.

W związku z powyższym resort poinformował, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Powyższy przepis funkcjonował w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie, natomiast popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że bardzo często były one odbierane od wytwórców bezpłatnie. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców w związku z zaistniałą systuacją, natomiast przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Niemniej jednak, w Ministerstwie Środowiska jest świadomość zaistniałej sytuacji oraz problemów, które z niej wynikają, w tym możliwych ograniczeń w odbiorze odpadów danego rodzaju, również odpłatnie. Dlatego też sytuacja jest analizowana pod kątem możliwości ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających rolnikom zagospodarowanie tych odpadów.

Opublikowano: 21 grudnia 2018 08:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 533

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.