II sesja Rady Gminy Karsin

W czwartek 6 grudnia obyła się druga sesja Rady Gminy Karsin VIII kadencji. Najważniejszymi jej punktami były wybory składów komisji stałych Rady.

Po otwarciu sesji i przywitaniu gości Przewodniczący Rady Gminy Marcin Krut odczytał informacje o założeniu klubów radnych. Radni Komitetu Wyborczego „Jedność i Przyszłość Gminy” utworzyli dziesięcioosobowy klub, którego przewodniczącym jest Krzysztof Datta. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych na sali obrad radni opozycji zawiadomili o powołaniu aż czterech klubów tj.:

1. Klub Radnych „Razem dla Nas” w składzie:

- Kamila Cierzan-Czapiewska – przewodnicząca.

- Karina Florek – członek,

- Grzegorz Borowski – członek,

- Piotr Pryba – członek,

- Stanisław Mączyński – członek.

2. Klub Radnych „Rozwoju i Wspólnoty” w składzie:

- Karina Florek – przewodnicząca,

- Grzegorz Borowski – członek,

- Piotr Pryba – członek,

- Stanisław Mączyński – członek,

- Kamila Cierzan-Czapiewska – członek,

3. Klub Radnych „Rozwoju Turystyki i Kultury” w składzie:

- Piotr Pryba – przewodniczący,

- Kamila Cierzan-Czapiewska – członek,

- Karina Florek – członek,

- Grzegorz Borowski – członek,

- Stanisław Mączyński – członek.

4. Klub Radnych „Likwidacji barier pomiędzy miejscowościami” w składzie:

- Grzegorz Borowski – przewodniczący,

- Piotr Pryba – członek,

- Stanisław Mączyński – członek,

- Kamila Cierzan-Czapiewska – członek,

- Karina Florek – członek.

W związku z tym każdy radny opozycji stał się członkiem aż czterech różnych klubów radnych. Cel takiego ruchu wyjaśnił się dopiero w późniejszym czasie.

Radna Kamila Cierzan-Czapiewska zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad, tak by w pierwszej kolejności wybierać skład Komisji Budżetowej. Wniosek radnej większością głosów został odrzucony, w związku z czym porządek sesji pozostał bez zmian.

W pierwszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składów ilościowych komisji. Przyjęto, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego będzie liczyła pięciu członków, natomiast pozostałe komisje sześciu. Przystąpiono do głosowania składów poszczególnych komisji. Przewodniczący klubu „Jedność i Przyszłość Gminy” Krzysztof Datta do składów Komisji Turystyki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Socjalnych zgłaszał po czterech kandydatów zostawiając dwa miejsca dla radnych opozycji. Proporcja ta w należyty sposób oddaje skład rady, w którym klub „Jedność i Przyszłość Gminy” ma dziesięciu radnych, a opozycja pięciu.

Przed głosowaniem składu Komisji Rewizyjnej radna Kamila Cierzan-Czapiewska zgłosiła, że zgodnie z aktualnym Statutem Gminy w składzie komisji powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W ten sposób wyszło na jaw, dlaczego opozycja powołała aż cztery kluby. Statut Gminy Karsin podobnie jak statuty wszystkich gmin w Polsce przez ostanie 28 lat nigdy nie zawierał zapisu, że radny może być członkiem tylko jednego klubu, gdyż fakt ten wydawał się wszystkim oczywisty. Do tej pory żaden radny nie należał do dwóch, czy tym bardziej czterech różnych klubów. W związku z zaistniałą sytuacją wójt gminy zgłosił formalny wniosek o wyłonienie składu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na kolejnej sesji Rady Gminy. Nastąpi wtedy też stosowna zmiana w Statucie Gminy, która określi, że jeden radny może należeć tylko do jednego klubu. Stosunkiem głosów 10:5 wniosek wójta został przyjęty przez radę. Jako ostatni wybierano skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, po czym poszczególne komisje udały się do odosobnionego pomieszczenia w celu wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Składy wybranych do tej pory komisji przedstawiają się następująco:

I. Komisja Turystyki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- Bogdan Pepliński – przewodniczący,

- Wioletta Talewska – wiceprzewodniczący,

- Daniel Miszke,

- Stanisław Czapiewski,

- Karina Florek,

- Grzegorz Borowski

II. Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu:

- Krzysztof Datta - przewodniczący,

- Grzegorz Bławat - wiceprzewodniczący,

- Sabina Kulas,

- Daniel Miszke,

- Kamila Cierzan-Czapiewska,

- Karina Florek.

III. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Socjalnych:

- Sabina Kulas - przewodniczący,

- Stanisław Czapiewski - wiceprzewodniczący,

- Ireneusz Pokrzywiński,

- Marcin Krut,

- Stanisław Mączyński,

- Piotr Pryba,

IV. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

- Jan Wardyn - przewodniczący,

- Bogdan Pepliński - wiceprzewodniczący,

- Sabina Kulas,

- Marcin Krut,

- Krzysztof Datta.

Zgodnie z nowym Statutem Gminy i nową Ustawą o Samorządzie Terytorialnym, interpelacje i zapytania radnych muszą być składane na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy, który następnie przekazuje je do wójta. Od tego czasu wójt ma czternaście dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi. Przepis ten nie dotyczy sołtysów i mieszkańców uczestniczących w obradach Rady Gminy.

Głosowano również nad uchwałą w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Radni na wniosek wójta zadecydowali o nie podwyższaniu stawek, w związku z czym zostały one na tym samym poziomie – od ośmiu lat.

Opublikowano: 07 grudnia 2018 14:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1086

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.