Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 20.04.2018r. oraz 23.04.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • Piesek poszukujący właściciela.

  Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

 • Ogniwa fotowoltaiczne

  Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Punkt Informacyjny i działania informacyjno-edukacyjne

Gmina Karsin całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcom posiadającym azbest oraz zainteresowanym jego usunięciem pracownik Urzędu Gminy prezentuje aktualną sytuację prawną oraz przykłady „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu, możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jak również obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność zarządzających nieruchomościami z azbestem. Osobom tym wręczamy poradniki pt. „Co z tym azbestem?”, wydane przez Federację  Zielonych GAJA, które zawierają przydatne informacje na temat azbestu, jego wykorzystania i wpływu na zdrowie ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Ponadto opisują obowiązki właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe, wynikające z obowiązującego prawa. Gmina Karsin, mając na celu pomoc mieszkańcom w realizacji nałożonych prawem zobowiązań, stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Zapraszamy Państwa do przeglądania stron poświęconych tematowi azbestu, na których znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne:

W Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-400 Karsin w pokoju nr 5 zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przestawimy możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Informacji udzielą Państwu Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Elżbieta Datta i Monika Baczyńska
Tel. 58 687 31 20 wew. 45

Druk wniosku można pobrać tutaj:
Formularz wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

ABC o azbeście - podstawowe informacje o azbeście i jego szkodliwym działaniu
 
Azbest to nazwa minerału włókiennistego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo.
Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:
„wyroby miękkie” – których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000 kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60 % udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do której zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy.
„wyroby twarde” – których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej (najczęściej jest nim cement), zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, oraz (udział azbestu około 20%) rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest wysoka, gdzie praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich najczęściej dochodzi w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również w skutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3:1. Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalane. Ich szkodliwe działanie może ujawniać się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne o kodach :

 • 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy
 • 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu
 • 10 11 81* – odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)
 • 10 13 09* – odpady zwierające azbest produkcji elementów cementowo-azbestowych,
 • 15 01 11* – opakowania  z mebli zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia  konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest,
 • 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające azbest,
 • 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest,
 • 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zwierające azbest.

 

Założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”, który powstał w wyniku: przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r., Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, uznania za konieczne oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec. Realizacja „Programu…” została zaplanowana na lata 2003 – 2032, głównie z uwagi na wieloletnią trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie (minimum 30 lat), dużą ilość tych wyrobów, wysokie koszty ich usuwania.
Celem „Programu…” jest:

 • sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich terytorium Polski,
 • eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych kontaktem z azbestem,
 • sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

„Program…” określa także nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Realizuje wnioski zawarte w raportach poprzez wprowadzenie priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu. Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

 1. zadania legislacyjne;
 2. działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział w nich;
 3. zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;
 4. monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;
 5. działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.
Koszt realizacji Programu oszacowano na podstawie następujących założeń:
•    pozostało do usunięcia 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, łączny koszt ich demontażu i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów zawierających azbest szacuje się na kwotę ok. 40 mld zł,
•     koszt budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest oszacowano na kwotę ok. 260 mln zł,
•    pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki środki finansowe z budżetu państwa, przeznaczone na wspieranie: opracowania planów usuwania wyrobów zawierających azbest, działań edukacyjno-informacyjnych oraz monitoringu Programu określa kwota 53,2 mln zł (0,13%),
•     środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego przewidywane na opracowywanie i aktualizację planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz działania edukacyjno-informacyjne szacuje się na kwotę ok. 40 mln zł (0,10%).Ministerstwo Gospodarki
Wszelkie informacje dotyczące usuwania azbestu, np. zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem znajdują się na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:
www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu
Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest to:

 1. pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego,
 2. środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą,
 3. kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu).

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:

 1. zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
 2. uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
 3. poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Źródło informacji: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Raport z realizacji Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Azbestowe archiwum - informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Karsin w latach ubiegłych.