Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy".
 2. Załączniki:
  • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin - Bank PKO BP S.A. 75814700022600131320000010 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Login

Custom HTML

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lectus mauris, consequat sed lacinia vitae, gravida in mauris. Curabitur molestie velit et tortor cursus lobortis.

Newsflash

Decyzja o warunkach zabudowy

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy"przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Załączniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
  • charakterystyka inwestycji, obejmująca:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
    (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia);
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
   • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
   • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
   • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
    • docelową rzędną składowiska odpadów,
    • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
    • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
   • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

II. OPŁATY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych):

 

 • za wydanie decyzji - 107,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin - Bank PKO BP S.A. 75814700022600131320000010 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy".
 2. Załączniki:
  • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin - Bank PKO BP S.A. 75814700022600131320000010 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego

PRZEZNACZENIE TERENÓW W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o informację w sprawie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin".
 2. Załączniki:
  • 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej terenu.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

Buttons and Inputs

search

search

Mini

Small

Large

Primary

Primary

Primary

Primary

Primary

Primary