Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dadatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innyc niż dłużnik alimentacyjny

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym os osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, C, E i F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie o dochodzie

Dyspozycja przekazania świadczeń na rachunek bankowy

Klauzula RODO

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.