Gmina Karsin zakończyła realizacje projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu, gmina Karsin”


Operacja była realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym, w pierwszej kolejności zostały zrealizowane prace projektowe, po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęły się roboty budowlane. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa warunków prowadzenia selektywnej zbiór odpadów komunalnych. Dzięki budowie PSZOK w Cisewiu ograniczone zostały problemy z długotrwałym przetrzymywaniem nadmiaru wyselekcjonowanych frakcji odpadów na posesjach (do czasu najbliższej zbiórki), zwiększyło się zainteresowanie mieszkańców prowadzeniem pogłębionej selekcji odpadów „u źródła”. Nastąpiło zmniejszenie się strumienia odpadów zmieszanych trafiających do składowania z terenu Gminy Karsin. Zmniejszono również ilość odpadów trafiających do tej pory w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania (lasy, zadrzewienia, lokalne zagłębienia gruntu i inne). Przeprowadzono w ramach projektu działania edukacyjne, które nie tylko promowały PSZOK, lecz również wpłynęły na zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Beneficjentami projektu są nie tylko mieszkańcy Gminy Karsin, lecz również turyści, licznie korzystający z walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru, gdyż dzięki lokalizacji nowoczesnego PSZOK w Cisewiu zmniejszyła się tendencja do nielegalnego i niekontrolowanego pozbywania się części odpadów, co dotychczas stanowiło pewien problem w skali gminy. Generalnym wykonawcą była firma Zakład Usług – Usługi Drogowe z Racławek. Prace zakończyły się w czerwcu 2018 r.

 

Całkowita wartość projektu: 226 341,82 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 192 390,55 zł

 

                                              

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.