REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KARSIN

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w Cisewiu (wjazd przez oczyszczalnie ścieków).

§ 2

 1. PSZOK czynny jest w (oprócz świąt i dni wolnych od pracy):

 • Piątek w godz. 1000-1730

 1. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów.

 2. Informację dotyczącą lokalizacji PSZOK oraz godzin, w których funkcjonuje zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Karsin, tj. www.karsin.pl.

§ 3

 1. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Karsin.

 3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Karsin, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych.

 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Zebrane na terenie PSZOK odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Pracownik urzędu obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 4

 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Karsin, z podziałem na:
 1. papier;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. opakowania wielomateriałowe;
 5. szkło;
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 7. przeterminowane leki;
 8. chemikalia – do 0,5l/rok/nieruchomość;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 12. zużyte opony (4 szt./rok od samochodów osobowych);
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe (1m3).
 14. styropian opakowaniowy (po sprzęcie elektronicznym itp.).
 
 1. PSZOK przyjmuje opony, o których mowa w ust. 1 lit. l, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.

 2. PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, o których mowa w ust. 1 lit. m, z wyjątkiem odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp. w ilości nie większej niż 1m3 liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, przy czym wymaga się odebranego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych.

 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć w sposób selektywny z podziałem na:

 1. odpady betonu i gruzu betonowego;
 2. odpady gruzu ceglanego;
 3. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: np. sanitarne, armatura itp.;
 4. drewno: np. ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.;
 5. szkło: np. szyby okienne, lustra, luksfery itp.;
 6. tworzywa sztuczne: np. płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.
 
 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, o których mowa w ust. 1 lit. j, k mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

 2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć do PSZOK w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek.

 3. Odpady, o których mowa w ust. 1 lit. a - f, właściciel nieruchomości dostarcza we własnych workach, które jest zobowiązany każdorazowo oznaczyć z podziałem na:

 1. worek z napisem „PAPIER" na worek, w którym zgromadzono papier;
 2. worek z napisem „METAL" na worek, w którym zgromadzono metal;
 3. worek z napisem „TWORZYWA SZTUCZNE" na worek, w którym zgromadzono tworzywa sztuczne;
 4. worek z napisem „OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE" na worek, w którym zgromadzono opakowania wielomateriałowe;
 5. worek z napisem „SZKŁO" na worek, w którym zgromadzono opakowania szklane (szkło);
 6. worek z napisem „BIO" na worek, w którym zgromadzono odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 5

1. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

 1. dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w § 4 ust. 1, 2 (np. zmieszane odpady komunalne w tym zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian budowlany – ociepleniowy, elewacyjny jeżeli ich ilość lub skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy czy też rozbiórki budynku lub obiektu bądź powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót budowlanych, odpady zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne, odpady pochodzące z demontażu pojazdów, opony pochodzące
  z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony itp.);
 2. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, zostaną niewłaściwe wysegregowane (np. będą zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów);
 3. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a - f, nie zostaną zgromadzone i dostarczone do PSZOK w odrębnych workach uwzględniających daną frakcję odpadów tj. oddzielne worki na: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (powyższe ma zastosowanie również dla odpadów określonych w § 4 ust. 2);
 4. ilość i rodzaj odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. pochodzą z działalności przemysłowej lub rolnej);
 5. osoba fizyczna dostarczająca odpady komunalne przekazała w danym roku kalendarzowym maksymalną ilość opon oraz odpadów remontowo-budowlanych, określonych w § 4 ust. 3 i 4;
 6. dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość;
 7. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, zostaną nieprawidłowo zabezpieczone (tj. w uszkodzonych, nieszczelnych bądź zanieczyszczonych workach);
 8. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną zgromadzone w workach niezawierających oznaczenia w postaci kodu kreskowego bądź będą zgromadzone w niewłaściwych workach (np.
  w opakowaniach pochodzących z produktów rolniczych tj. m.in. worki po nawozach);
 9. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.

§ 6

 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

 3. Formularz zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego ilość, dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania.

 4. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie pracownika, zobowiązana jest otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości.

 5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

 6. Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika urzędu, zobowiązany jest ich dostawca.

 7. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych, znajdujących się na terenie PSZOK, przez dostarczającego odpady, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

 8. Odpady, mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

 9. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika urzędu i obowiązującym prawem.

§ 7

 1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 2. Zakazuje się wstępu poza obszar wyznaczony przez pracownika urzędu.

 3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń pracowników urzędu, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

 • bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;

 • zachowania wymogów bezpieczeństwa;

 • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;

 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

§ 8

 1. Zasady korzystania z PSZOK oraz zapisy niniejszego Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Gminy Karsin pod adresem: www.karsin.pl

 2. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania PSZOK udzielają pracownicy Urzędu Gminy Karsin pod numerem telefonu: (58) 687 32 83.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

 

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Formularz przyjęcia odpadów

Treść zarządzenia

 

 

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.