Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Karsin przejmuje obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów.

I. SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

1. Obowiązek złożenia deklaracji ma: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Obowiązkiem Użytkownika nieruchomości jest złożenie deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości co do złożonej deklaracji Urząd Gminy będzie przeprowadzał postępowanie kontrolne i egzekucję należności z tytułu nieprawidłowo złożonej deklaracji. Po złożeniu deklaracji Użytkownicy otrzymają "Potwierdzenie Wpływu Deklaracji" wraz z nowym numerem konta bankowego na które należy dokonywać opłaty za odpady.

2. Deklarację można pobrać:
a) w wersji elektronicznej: w załączonych plikach poniżej 

    - deklaracja DO-M - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
    - deklaracja DO-D - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza),
    - deklaracja DO-L - dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

b) w Urzędzie Gminy Karsin ul. Długa 222 w referacie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska pok. nr 2,
c) od Sołtysa.


3. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy jednorazowo złożą wizytę w każdym gospodarstwie i firmie, gdzie przekażą deklarację, pomogą ją wypełnić i dokonają jej odbioru.

4. Pierwszą deklarację można złożyć też osobiście w Urzędzie Gminy Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin, wysłać pocztą lub wysłać elektronicznie poprzez "e-PUAP".

II. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

 a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoby, które złożyły deklarację DO-M):
     1) "SUROWCE” - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "BIO" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 15 kwietnia do 15 października,
     3) "POPIÓŁ" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 16 października do 14 kwietnia,
     4) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał,
     5) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,
     6) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie.

Na podstawie złożonej deklaracji DO-M Firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomość w pojemniki na POPIÓŁ/BIO, SUROWCE, ZMIESZANE oraz worki na SZKŁO i PAPIER.

 

 b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (podmioty, które złożyły deklarację DO-D):

     1) "SUROWCE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     3) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,  
     4) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał.

Składający deklarację DO-D (firmy) ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na SUROWCE i ZMIESZANE, które można wydzierżawić lub zakupić u Firmy odbierającej odpady UTSS Usługi Transportowe Stanisław Staubach ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. (59) 823-18-60, 695-843-672.

 

 c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (osoby, które złożyły deklarację DO-L):

     1) "SUROWCE" - 1 raz na 2 tygodnie,
     2) "BIO" - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 15 kwietnia do 30 września,
     3) "SZKŁO" - 1 raz na kwartał,
     4) "PAPIER" - 1 raz na kwartał,
     5) "ZMIESZANE" - 1 raz na 2 tygodnie.

Składający deklarację DO-L ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na SUROWCE i ZMIESZANE, które można wydzierżawić lub zakupić u Firmy odbierającej odpady UTSS Usługi Transportowe Stanisław Staubach ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. (59) 823-18-60, 695-843-672.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom recyklingu takich odpadów jak: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal powinien wynosić w gminach 50% do 2020 r.

 

d) trasy odbioru odpadów (od 01.01.2019 r.)


IV. STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

 a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoby, które złożyły deklarację DO-M):

Opłaty za odpady odebrane po 01.01.2017 r. muszą być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji"  ̶  indywidualne konto każdego Właściciela bądź Użytkownika nieruchomości.

 b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (podmioty, które złożyły deklarację DO-D):

Opłaty za odpady odebrane po 01.01.2017 r. muszą być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji" -  indywidualne konto każdego Właściciela bądź Użytkownika nieruchomości.

 

 c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (osoby, które złożyły deklarację DO-L):

 

Ryczałtową stawkę opłaty za odpady od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy rok kalendarzowy w dwóch ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 15 maja, drugą do dnia 15 września bądź jednorazowo na podane w "Potwierdzeniu Wpływu Deklaracji"  ̶  indywidualne konto każdego Właściciela lub Użytkownika nieruchomości.


Stawki za odbiór odpadów – dom mieszkalny

Liczba osób

Opłaty za odbiór odpadów – dom mieszkalny – Gmina Karsin

Opłata 2019

Opłata na 1 Mieszk. 2019

1

20

20,0

2

39

19,5

3

51

17

4

56

14

5

65

13

6

72

12

7

77

11

8 i więcej

84

10,5

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj  nieruchomości

Sposób zbierania odpadów

Selektywny

Nieselektywny

Opłata

2019

Opłata 2019

Domek letniskowy lub inna

nieruchomość wykorzystywana

jedynie przez część roku na

cele rekreacyjno-wypoczynkowe

250,00

500,00

 

Opłaty za pojemnik od działalności gospodarczej

Pojemność pojemnika

[w litrach]

Przeznaczenie

pojemnika

Opłata 2019

120

SUROWCE

12

ZMIESZANE

28

PAPIER

10

SZKŁO

10

240

SUROWCE

23

ZMIESZANE

56

PAPIER

20

SZKŁO

20

360

SUROWCE

35

ZMIESZANE

83

PAPIER

30

SZKŁO

30

1100

SUROWCE

104

ZMIESZANE

240

PAPIER

80

SZKŁO

80

5000

SUROWCE

460

ZMIESZANE

1035

PAPIER

350

SZKŁO

350


V. Stawki dla odpadów zbieranych nieselektywnie są wyższe o 100%.

VI. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - ulotka

VII. OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ:

1) W kasie Urzędu Gminy,
2) Przelewem elektronicznym,
3) Przelewem bankowym (koszt 1 przelewu w BS Karsin - 1,2 zł).

 

VIII. ZWROT NADPŁATY

1) Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty za odbiór odpadów.

IX. KONTAKT - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska (pracownicy: Czapiewski Tomasz, Gołębicki Maciej).

1) tel. (58) 6873283,
2) tel. kom. 536485444,
3) e-mail: odpady@karsin.pl.

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.