mgr inż. Roman Brunke

 

tel: 58 687 33 22 

fax: 58 687 31 20

e-mail: ug@karsin.pl  

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 8.00 - 10.00 oraz w każdym innym terminie po uzgodnieniu z Sekretariatem.

 

KOMPETENCJE WÓJTA GMINY

Do zakresu zadań Wójta należy: 

1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 

2.podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, 

4.zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5.okresowe zwoływanie narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań, 

6.koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, 

7.rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań, 

8.udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

9.czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 

10.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 

11.upoważnianie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.