Ewidencja obiektów noclegowych

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
2. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt,         w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada. 

Gmina Karsin  
Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
ul. Długa 222
83-440 Karsin
pokój nr 2

Tel. 58-687 31 20
        fax 58 687 33 22
e-mail: ug@karsin.pl
w godzinach:  7.00-15.00

brak

7 dni

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim 

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U.2019.238)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U.2017.2166 z późniejszymi zmianami)

brak

Obiekty prowadzące działalność noclegową i posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych zobowiązane są do przekazywania co miesiąc sprawozdań na formularzu KT-1. Obiekty posiadające maksymalnie 9 miejsc noclegowych badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT-2.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2019. 649 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2018. 2103, z późn. zm.).
Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. - Dz.U.2019 .649)
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel. 017 853-52-19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl

Formularze i załączniki:

Formularz KT-1 [pdf, 378.42 KB]

Formularz KT-2 [pdf, 267.14 KB]

Wniosek [pdf, 407.04 KB]

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.