Wniosek miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) informacje czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, sekretariat gminy

1) Rada Gminy w Karsinie może określić w drodze uchwały, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w sezonie kąpielowym, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku.
2) Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  jest obowiązany do przekazania w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazać wójtowi gminy  wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
3) Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli powinien zawierać:
•    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora;
•    nazwę i adres lub lokalizację planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania;
•     wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
•     wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie                         z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
•    wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
•    wskazanie terminów poboru próbek wody;
•    opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych.
•    wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
4) Projekt uchwały wraz z wnioskami organizatorów miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  Wójt Gminy Karsin przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim,  właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, którzy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
5) Wójt Gminy Karsin  prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz przechowuje dokumentację ( wniosek wraz z załącznikami) stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez okres dziesięciu lat od dnia dokonania danego wpisu. Natomiast organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych zawartych w ewidencji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Informacja do wniosku o umieszczenie w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych  do kąpieli zgodnie z nową ustawą z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ) .

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wymaga:

  • weryfikacji  wniosków a w przypadku niekompletnych niezbędne jest uzupełnienie;
  • zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku oraz właścicieli wód a powyższe organy wydają opinię w ciągu 7 dni;
  • podjęcia uchwały na  na sesji Rady Gminy Karsin, która wchodzi w życie dopiero 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a okres od dnia podjęcia uchwały do jej publikacji wynosi około miesiąca.


W związku z powyższym zaleca się, aby wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli złożyć nie później niż do końca marca każdego roku.

Formularze i załączniki:

Wniosek miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli [doc, 45 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.