Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:

 • wniosek o udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego;

 • dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: dowód osobisty lub paszport;

 • pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej: ”zapewnieniem”. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.;

 • oświadczenie o przyszłym nazwisku oraz nazwisku wspólnych dzieci. Po ślubie można zachować swoje dotychczasowe nazwiska lub do swojego nazwiska można dodać nazwisko współmałżonka, wówczas to nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) albo można zdecydować się na jedno z nazwisk, które będzie wspólnym nazwiskiem. Jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o przyszłym nazwisku – zostanie zachowane nazwisko dotychczasowe. Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko. Jeżeli po ślubie małżonkowie będą nosić różne nazwiska – należy zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wspólne dzieci. Można wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z małżonków albo nazwisko, które powstanie z połączenia wspólnych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca). Jeżeli nie dokona się zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – dzieci będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia wspólnych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca.;

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.;

 • pełnomocnictwo w przedmiotowej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia – pod warunkiem, że pełnomocnik składa zapewnienia stron, czyli zapewnienie podpisane w obecności innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w polskim konsulacie dla osób przebywających za granicą. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i powinno wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

 • Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa, odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.;

 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: zapewnienie; odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa; dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 • Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

 

2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zawierających związek małżeński.

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch pełnoletnich świadków.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe tego Urzędu, w którym będzie sporządzony akt małżeństwa (miejsce zawarcia małżeństwa).;
 • Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy;
 • Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 1. Niezwłocznie – najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa.

 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeństwa.

 1. Art. 13, 15, 22, 30 - 32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 1 § 1, 3-7, art. 9 § 1, art. 10 – 15, art. 25, art. 88 § 1 i 2 , art. 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);

 5. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pod warunkiem, że wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

 • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Kategorie:

Ewidencja ludności

Jednostka prowadząca:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.