Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:

a) osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) wybranemu Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego albo konsulowi albo Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, który ma wydać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz składają:

 • pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej ”zapewnieniem”.

 • oświadczenie o przyszłym nazwisku oraz nazwisku wspólnych dzieci. Po ślubie można zachować swoje dotychczasowe nazwiska lub do swojego nazwiska można dodać nazwisko współmałżonka, wówczas to nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) albo można zdecydować się na jedno z nazwisk, które będzie wspólnym nazwiskiem. Jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o przyszłym nazwisku – zostanie zachowane nazwisko dotychczasowe. Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko. Jeżeli po ślubie małżonkowie będą nosić różne nazwiska – należy zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wspólne dzieci. Można wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z małżonków albo nazwisko, które powstanie z połączenia wspólnych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca). Jeżeli nie dokona się zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – dzieci będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia wspólnych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca.;

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.;

 • pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia – pod warunkiem, że pełnomocnik składa zapewnienia stron, czyli zapewnienie podpisane w obecności innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w polskim konsulacie dla osób przebywających za granicą. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie Sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

 • obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa, odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.;

 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: zapewnienie; odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa; dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 • Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

 

II. Rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego. W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego wszystkie niezbędne dokumenty. Wówczas Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zarejestruje na ich podstawie małżeństwo.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
 • Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu

W przypadku, gdy związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

 1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni.

 2. Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.

 3. Odmowa wydania ww. zaświadczenia (pismo Kierownika USC) lub sporządzenia małżeństwa - do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy (pismo Kierownika USC).

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.

Osoby planujące zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym powinny wystąpić do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podstawą wydania ww. zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składają osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

 1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.

 2. Sporządzenie aktu małżeństwa.

 3. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeństwa.

 1. Art. 13, 15, 22, 30 - 32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 1 § 1, 3-7, art. 9 § 1, art. 10 – 15, art. 25, art. 88 § 1 i 2 , art. 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);

 5. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Strona postępowania ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 • Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które są pełnoletnie, nie pozostają w związku małżeńskim, nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie są rodzeństwem (np. ojciec z córka, brat z siostrą), nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (np. synowa i teść), nie są w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana). Jeżeli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat może wziąć ślub, jeżeli uzyska zgodę Sądu. Jeżeli osoby są ze sobą spowinowacone mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę Sądu. Jeżeli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę Sądu. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc prawną po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego , w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informację o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 10-15 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dzieci, przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego , w którym zostały sporządzone.

 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 • Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również: dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula; dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

 • Po rejestracji małżeństwa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Kategorie:

Ewidencja ludności

Jednostka prowadząca:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.