Wydanie opisu zupełnego, skróconego, wielojęzykowego aktu stanu cywilnego.

 1. wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu;

 2. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;

 3. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

 • 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony
 • 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie – najpóźniej 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, gdy niezbędne jest przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wówczas należy to udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

 2. Opłacie skarbowejpodlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.

 3. Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa oraz oświaty pozaszkolnej, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), dokumentu tożsamości np. paszportu.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. [pdf, 68.18 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.