Uznanie orzeczenia o zmienia imienia lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa.

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. wniosek o uznanie orzeczenia o zmianie imienia lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia lub małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Karsinie;

 3. urzędowy odpis orzeczenia o zmianie imienia lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);

 4. dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

 5. urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów na język polski (oryginał);

 

W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów zmianę imienia lub nazwiska będzie można dokonać decyzją o zmianie imienia lub nazwiska

W przedmiotowej sprawie istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 3. konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

 • Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia lub małżeństwa o zmianie imienia lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa - 11,00 zł.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa)

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca o dnia złożenia wniosku.

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia lub małżeństwa.

 1. Art. 108 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1904);

 3. Art. 1145,1136,1147, 1149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330).

W przypadku odmowy dokonania ww. czynności, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, przy czym informuje o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

 1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, gdy:

 • nie jest ono prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

 • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze i załączniki:

Pełnomocnictwo [pdf, 44.82 KB]

Wniosek o uznanie orzeczenia. [pdf, 44.92 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.