Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Przyjęcie oświadczenia w formie protokołu nie podlega opłacie skarbowej.

Niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni od złożenia wniosku.

 

 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - protokół.

 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (pismo Kierownika USC).

 1. Art. 18,22, 32, 63, 64, 65, 66, 67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

W przypadku, gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni od złożonego wniosku powiadamia na piśmie mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed konsulem oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa.

 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletniości.

 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

Formularze i załączniki:

Wniosek o ustaleniu ojcostwa. [pdf, 860.66 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.