Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

  2. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego;

  3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy w mieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

  4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.

  5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.


Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

  1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego

  2. Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego

Formularze i załączniki:

Pełnomocnictwo [pdf, 42.51 KB]

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego [pdf, 47.28 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.