Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.;

 3. Oświadczenie strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do innych urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.;

 4. Dokumenty dotyczące urodzenia lub małżeństwa albo zgonu wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie, a także dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu.;

 5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.;

 6. Pełnomocnictwo – w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.;

 7. Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej, w przypadku jej posiadania.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłata skarbowa za wydanie decyzji i odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.


Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie, najpóźniej do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku

 1. Decyzja administracyjna o rejestracji zdarzenia.

 2. Decyzja odmowna dokonania w rejestrze stanu cywilnego rejestracji aktu stanu cywilnego.

 1. Art. 2, 22, 26, 31,104 – 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 10 – 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 912 ze zm.).;

 3. Art. 33,35,36, 76a , 79a, 104, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 4. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.).;

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 212);

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1904).;

 7. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330) .

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 1. Wniosek o rejestrację przedmiotowego zdarzenia składa się do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.;

 2. Przedmiotowe postępowanie dotyczy sytuacji, gdy zdarzenia te nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego (np. sytuacje, gdy za granicą nie funkcjonuje odpowiednia procedura rejestracji stanu cywilnego lub nie ma takiej procedury w ogóle).;

 3. W przypadku, gdy zdarzenie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego wówczas właściwa jest procedura wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – transkrypcja.;

 4. Rejestracja zdarzenia następuje na wniosek lub z urzędu.;

 5. Wniosek może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, albo jej przedstawiciel ustawowy, a także inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

 6. Podstawą dokonania rejestracji zdarzenia, które nastąpiło za granicą mogą być: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, karta zgonu, zaświadczenie sądowe, notarialne, czy administracyjne wraz z urzędowym tłumaczeniem - urzędowego tłumaczenia dokonuje tłumacz przysięgły danego języka, który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, zeznania świadków, stron).;

 7. Przy rejestracji zdarzenia ustala się dane, które podlegają wpisowi według polskiego prawa aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu.;

 8. Niedopuszczalne jest rejestracja zdarzenia, jeśli zostało ono zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.;

 9. Pełnomocnikiem w przedmiotowej sprawie może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego albo powinno zostać zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. W przypadku, gdy odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,;

 10. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Formularze i załączniki:

wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło za granicą [pdf, 75.23 KB]

wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło za granicą [pdf, 55.47 KB]

wniosek o rejestrację zgonu, które nastąpiło za granicą [pdf, 50.37 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.