Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o przyjęcie ww. oświadczenia

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka - 11,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożonego wniosku.

 • Sporządzenie protokołu o zmianie nazwiska dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia nazwiska

 • Decyzja odmowna o zmianie nazwiska dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

 1. Art. 22,32 ust. 2 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 88 § 3 i 4 i art. 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

 3. Art. 35, 127, 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

W przypadku wydania decyzji odmownej Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie nazwiska dziecka zamieszczonego w akcie urodzenia.

 2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Formularze i załączniki:

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska dziecku [pdf, 48.22 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.