Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Niezwłocznie – najpóźniej do 7 dni od dnia złożeni wniosku.

 • Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

 • Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

 • Decyzja odmowna o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

 1. Art. 32 oraz 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

 3. Art. 35, 57, 76, 127, 127a, 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).;

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

W przypadku wydania decyzji odmownej Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa można złożyć przed dowolnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

 2. Po upływie ww. terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.

 3. Złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 4. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, w przypadku gdy małżeństwo było zawarte w gminie Karsin. Natomiast, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego urzędu stanu cywilnego, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

 5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Kategorie:

Ewidencja ludności

Jednostka prowadząca:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.