Obowiązek meldunkowy.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (058) 687-33-22

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce powinien pamiętać o zrealizowaniu obowiązku meldunkowego.

Obowiązek meldunkowy polega na :

  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

  3. zgłoszeniu wyjazdu za granicę

  4. zgłoszenie powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Meldunek jest czynnością techniczno-administracyjną, która nie wywołuje sama żadnych skutków w dziedzinie prawa cywilnego. To tylko potwierdzenie miejsca stałego lub tymczasowego pobytu danej osoby, który jest niezbędny do celów ewidencyjnych. Z faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności. Problemy mieszkaniowe, spory rodzinne, kwestie własnościowe – te okoliczności powoływane przestrony postępowania administracyjnego są bez znaczenia w postępowaniu administracyjnym. Sprawy meldunkowe nalezą do zagadnień ze sfery prawa administracyjnego i służą wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego, nie mają one żadnego związku z ustaleniem prawa do lokalu, czy roszczeniami majątkowymi.

Zameldowania można dokonać poprzez:

  1. złożenie wniosku przez osobę zgłaszającą się – osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania się. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, przy zameldowaniu, wymagana jest zgoda właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.;

  2. złożenie zgłoszenia przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu;

  3. złożenie zgłoszenia przez internet.

Obowiązek meldunkowy za osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) wykonuje rodzic lub ich przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu – dokonuje osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie to powoduje wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Zgłoszenie wyjazdu czasowego tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy – dokonuje osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu powoduje wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego, jeżeli osoba je posiada. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - dokonuje osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd czasowy tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 - stym dniu, licząc od dnia powrotu.

Wyżej wymienionych zgłoszeń można dokonać: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez Internet - w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania.

Formularze i załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego. [pdf, 156.75 KB]

Zgłoszenie pobytu stałego. [pdf, 142.25 KB]

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. [pdf, 150.17 KB]

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. [pdf, 183.45 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. [pdf, 142.25 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego. [pdf, 142.92 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.