Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plantem został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz  obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie


Brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia!

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Opłata skarbowa w wysokości 205 złotych.

Odwołanie od decyzji przysługuje stronie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za wstawiennictwem Wójta Gminy w Karsinie.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskanie w/w decyzji jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych — wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póęn. zm.19));
 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
  przestrzennym;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin złóż, na bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;
 • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze;
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rządzeń wodnych — wydawanego na odstawie
  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;
 • decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427);
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póź. zm.20);
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194);
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z póź. zm.)
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póź. zm.)
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r.Nr 171, poz. 1058).

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  stosuje się w przypadku zmiany:

 1. decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:
 • ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonania działalności objetą decyzją;
 • zmianie danych wnioskodawcy;

2. decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających na  zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność  lub  przeniesieniu decyzji na inny podmiot

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w/w w pkt. 1—13 (w tym do decyzji o warunkach zabudowy). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Formularze i załączniki:

Wzór wniosku [pdf, 94.32 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.