Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej powinien zawierać:

  • imię, nazwisko albo nazwę  właściciela nieruchomości
  • adres zamieszkania lub siedzibę
  • NIP
  • przeznaczenie wody
  • ilość odprowadzonych ścieków
  • charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego odprowadzone będą ścieki
  • ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób
  • powierzchnia działki ogółem
  • proponowany termin rozpoczęcia poboru wod

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Zwolnione z opłaty skarbowej

30 dni od daty złożenia wniosku

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej składa się w Urzędzie Gminy w Karsinie (pok. nr 6 lub w sekretariacie) osobiście lub listownie. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz umowę określającą zasady podłączenia i wzajemne obowiązki stron odbiera się w pok. nr 6 bądź otrzymuje się pocztą.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747)
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/122/03 Rady Gminy w Karsinie z dnia 4 grudnia 2003 r. - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Karsin.

Formularze i załączniki:

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej [pdf, 35.24 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.