Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
  • tytuł prawny władania nieruchomością
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  • obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzew

2. Aktualna mapa ewidencyjna (orginał lub kopia urzędowo potwierdzona), na której należy zaznaczyć planowane drzewa do usunięcia
3. Tytuł prawy władania nieruchomością (orginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Zwolnione z opłaty skarbowej

30 dni od daty złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów składa się w Urzędzie Gminy w Karsinie (pok. nr 6 lub w sekretariacie) osobiście lub listownie.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów odbiera się w pok. nr 6 bądź otrzymuje się pocztą.

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Odwołanie od decyzji przysługuje stronie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za wstawiennictwem Wójta Gminy w Karsinie.

Formularze i załączniki:

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów [pdf, 111.7 KB]

Oświadczenie [pdf, 133.5 KB]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu [pdf, 178.87 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.